شوراي راهبردي

  

به منظور مشاوره وتعيين خط مش هاي كلان كنفرانس و كسب حمايت هاي لازم، شوراي راهبردي از ميان شخصيت هاي برجسته و كليدي علمي و مديريتي كشور در بخش هاي خصوصي و دولتي توسط هيات برگزاري انتخاب شدند. رياست دانشگاه رئيس افتخاري اين شورا و دبيركل انجمن نيز دبير اين شورا هستند.

در حال حاضر شوراي راهبردي متشكل از افراد زير است:

دكتر محمود فتوحي
دكتر سعيد سهراب‌پور
دكتر علينقي مشايخي
مهندس امين‌اله حاج‌رسوليها
   
دكتر علي‌اكبر صالحي
 
دكتر فريدون قاسم‌زاده
دكتر فرداد دليري
مهندس غلامرضا شافعي
مهندس نصراله محمدحسين فلاح
دكتر يداله سبوحي
دكتر رضا ويسه
دكتر مسعود نيلي
مهندس مهدي ميرمعزي
دكتر محمد زاهد شيخ الاسلامي
مهندس محمد عطريان فر