كميته اجرايي

  

كميته اجرايي كنفرانس، مسئوليت برنامه ريزي و مديريت امور اجرايي، تداركات، مالي و روابط عمومي كنفرانس را در هر سال بر عهده دارد.

در حال حاضر كميته اجرايي كنفرانس متشكل از افراد زير است:

آقای مهندس احمد مرشدیان
دبير كارگروه قراردادها و جذب منابع مالی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
مهندس مانی شهریر
دبير كارگروه وب سايت
كارشناسي مهندسي برق دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد مجدم
دبير كارگروه كنترل و برنامه‌ريزي
دکتری مهندسی مکانیک
دکتر شهروز معاون
دبير كميته اجرايي كنفرانس
دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر دانشگاه شريف
-
دبير كارگروه عملیاتی
-
آقای مهندس علیرضا قادری
دبیر کارگروه فناوری اطلاعات و محتوای الکترونیکی
کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا
مهندس هدی کریمی دستجردی
دبير كارگروه روابط عمومی و بين‌الملل
كارشناسي مهندسي مکانیک دانشگاه شريف